نحوه همکاری

برایمان این چند مورد را ارسال کنید:

  • مشخصاتی که بنظرتان لازم است ما بدانیم.
  • تجربه های مرتبط.
  • یک نمونه مطلب با موضوعات دسته بندی شده در سایت انسانی‌ها
  • حداقل یک راه ارتباطی بجز ایمیل.

آدرس ایمیل ما برای ارسال این موارد: ensaniolom@gmail.com
مطلب شما را می خوانیم و با شما ارتباط خواهیم گرفت.