تحلیل ادبیات عمومی کنکورانسانی99

تحلیل ادبیات عمومی کنکورانسانی99

طبق تقسیم بندی کنکور، ادبیات فارسی اولین درسی است که از آن سؤال طرح می شود و 25 سؤال کنکور را شامل می شود.

بودجه بندی سؤالات ادبیات عمومی انسانی99

لغات 3 سؤال

املاء 3 سؤال

تاریخ ادبیات 1 سؤال

آرایۀ ادبی 4 سؤال

دستور زبان فارسی 5 سؤال

قرابت معنایی 9 سؤال

 

ادبیات عمومی انسانی 99 سطحی نسبتا سخت داشته است و از نظر دانش آموزان، دارای سؤالات دشواری بوده است و بسیاری به همین دلیل نتوانسته اند درصد مورد نظر خود را از این درس کسب کنند.

در این مقاله به تحلیل سؤالات ادبیات عمومی کنکور انسانی  99 می پردازم و به شما نشان می دهم که چگونه باید سؤالات این درس را به درستی پاسخ دهید تا در کنکور 1400 به مشکل بر نخورید.

سؤالات لغات

خیمه عرش/ هراس رعب/ اصل هر چیز ملاک/ خنجر دشنه

(در این نوع سؤالات اگر پاسخ گزینه های دیگر را هم بدانید، می توانید با حذف گزینه به جواب برسید.)

گزینه درست: 1

در گزینه 1 "شایق" اشتباه معنی شده است و به معنی مشتاق و آرزومند است.

گزینه درست: 3

ارتفاع: محصول زمین های زراعی، عایدات/ محظور: مانع، گرفتاری/ هویدا: روشن، آشکار/ واترقیدن: پس روی کردن/ کربت: اندوه/ حریف: همدم، همراه

گزینه 1  معنی 2 کلمه "محظور و هویدا" درست است.

گزینه 2  معنی 2 کلمه "هویدا و کربت" درست است.

گزینه 3  معنی 4 کلمه "محظور، هویدا، واترقیدن و حریف" درست است.

گزینه 4  معنی 3 کلمه "محظور، کربت و حریف" درست است.

enlightened*دقت کنید که ارتفاع به معنی محصول زمین های زراعی است و نه معنی زمین های زراعتی.

سؤالات املاء

گزینه درست: 4

عبارت ج کلمه ی "صواب" به معنی مصلحت است ولی با توجه به کل عبارت می توان دریافت که اینجا منظور "ثواب" بوده که به معنی پاداش است.

عبارت د کلمه ی "امارت" به معنی حکمرانی است ولی با توجه به ترکیب "امارت و زراعت" می توان فهمید که در اینجا منظور "عمارت" بوده است.

(در این نوع سؤالات می توانید از حذف گزینه نیز استفاده کنید.)blush

گزینه درست: 2

املای درست کلمات غلط  آغوز، مضع، انبان، مفتون، صحن، مرفه، فرومایگی، زحل

توجه!

این نوع سؤالات به دقت بالایی نیاز دارند؛ لذا اگر از جواب خود مطمئن نیستید، برای آن وقت نگذارید و ریسک نکنید.

گزینه درست: 1

کلمات غلط  قلبات - رقبات

املای درست  غلبات – رغبات

 

سؤالات تاریخ ادبیات

گزینه درست: 4

بیت الف اسیری لاهیجانی

بیت ب فرخی سیستانی

منبع: درس 14 ادبیات فارسی دوازدهم

 

سؤالات آرایه ادبی

گزینه درست: 3

توجه!

در این نوع سؤالات از آرایه های ساده تر شروع کنید تا با رد گزینه، جواب درست را به دست آورید.

آرایه ی تشبیه در بیت "ج" دیده می شود.1- پیکر نظر 2- نگاری که (چون) نور دیده ی ماست.

آرایه ی مجاز در بیت "د" دیده می شود."عالَم" مجاز از مردم جهان است.

آرایه ی حسن تعلیل در بیت "ب" دیده می شود.علت برچیده شدن شر و آشوب، کرشمه ی معشوق است.

آریه ی ایهام در بیت "الف" دیده می شود.کلمه ی "راست" ایهام دارد. (اول به معنی به راستی، دوم به معنی سمت راست)

گزینه درست: 4

گزینه 1  ایهام: کلمه ی "راستی" دارای  دو معنی به راستی و راست قامتی است. _ استعاره: کلمه ی "سرو بستان" استعاره از زیبارو است.

گزینه 2  مجاز: "خون" مجاز از قتل است. _ کنایه: به "خون کسی کوشیدن" کنایه از تلاش برای کشتن اوست. همچنین "میان در بستن" کنایه از آماده شدن برای انجام کاری است.

گزینه 3  تشبیه: مهر رخسار _ ایهام: کلمه ی "مهر"  دارای دو معنی محبت و خورشید است.

گزینه درست: 2

آرایه حس آمیزی در بیت دیده نمی شود؛ لذا گزینه 1 خط می خورد.

بیت هیچ حسن تعلیلی ندارد و دلیل اصلی و واقعی را بیان می کند؛ گزینه های 3 و 4 هم خط می خورند. و اینگونه جواب به دست می آیدJ

ایهام  کلمه ی "مهر" در مصرع اول به دو معنی محبت و خورشید است.

تشبیه  مهر روی

ایهام تناسب  کلمه ی "مهر" در مصرع دوم به معنی محبت و خورشید است که با مهر مصرع اول تناسب دارد.

مجاز  کلمه ی "دم" مجاز از سخن است. همچنین کلمه ی "عمر" مجاز مدت زمان طولانی می باشد.

گزینه درست: 4

ایهام تناسب  1) عود: 1- چوب خوش بو 2- نوعی ساز ( با بربط تناسب دارد.)

2) ساز: 1- سازش 2- آلت موسیقی ( با بربط تناسب دارد.)

جناس  1) سوز و ساز 2) می ساختم و می سوختم 3) عود و بود

برای دانلود و مشاهده کتاب قلمروادبی بر اینجا کلیک کنید.

سؤالات دستور زبان فارسی 

گزینه درست: 3

اجزای تشکیل دهنده گزینه 3 نهاد (دوست پدرم) + مفعول (این فضای معنوی) + فعل ( ترتیب داده بود)

*دقت کنید که "از سالیان پیش" قید است.

گزینه درست: 1

ترکیب ها اضافی گزینه 1  شعر حافظ – زمان آدم – باغ خلد – زینت اوراق – اوراق دفتر – دفتر نسرین – دفتر گل (7تا)

ترکیب ها اضافی گزینه 2  دم صبح - صبح ازل - آخر شام – شام ابد (4تا)

ترکیب ها اضافی گزینه 3  رشتۀ تسبیح – دستم – ساعد ساقی (3تا)

ترکیب ها اضافی گزینه  4  حسن مه رویان – مه رویان مجلس – بحث ما – لطف طبع – خوبی اخلاق (5تا)

گزینه درست: 4

گزینه الف  ندارد.

گزینه ب  صاف این سر خم ( صاف: هسته، سر: مضاف الیه، این: صفت مضاف الیه، خم: مضاف الیه مضاف الیه)

گزینه ج  خندۀ جام می ( خنده: هسته، جام: مضاف الیه، می: مضاف الیه مضاف الیه

گزینه د  گرد لب جان بخش تو ( گرد: هسته، لب: مضاف الیه، جانبخش: صفت مضاف الیه، تو: مضاف الیه مضاف الیه)

گزینه درست: 1

توجه!

هنگامی که به اینگونه سؤالات دستور زبان برمی خورید، بهتر است در مرحله ی اول، آن ها را مرتب کرده و از شیوه ی بلاغی، به شیوه ی ساده تبدیل کنید.

مرتب سازی مصرع اول  حاصلش از زندگی، چون گل، گریۀ تلخ است.

گریۀ: مسند - حاصل: نهاد

مرتب سازی مصرع دوم  هرکس که عمر خود را صرف شادمانی کرده است.

عمر: مفعول – هرکس: نهاد

گزینه درست: 3

گزینه 1 4 مفعول: علاج، سود، سلاح، سد

گزینه 2 2 جمله ی غیرساده: 1) دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست. 2) تمام بیت دوم

گزینه 3  اجزای مصرع سوم: نهاد+ مفعول+ فعل

گزینه 4  3 ترکیب اضافی: 1) علاج واقعه 2) روزگار سلامت 3) سلاح جنگ

برای دانلود و مشاهده کتاب دستورزبان فارسی مشاوران بر اینجا کلیک کنید.

 

سؤالات قرابت معنایی

گزینه درست: 2

مفهوم مشترک گزینه های 1 و 3 و 4  افزایش طمع در پیری

مفهوم گزینه 2  طمع پیر و جوان نمی شناسد.

گزینه درست: 1

مفهوم مشترک گزینه های 2 و 3 و 4  راضی شدن به سرنوشت

مفهوم گزینه 1  ناآرام شدن با دیدن چهره ی معشوق

گزینه درست: 4

مفهوم بیت سؤال  تأکید بر تلاش برای به دست آوردن رزق و روزی

گزینه 1  تأکید بر غمخوار شدن

گزینه 2  پشیمانی و حسرت، روزی او است.

گزینه 3  تأکید بر حساب و کتاب دخل و خرج

گزینه 4  تأکید بر توکل و تلاش نکردن برای رزق و روزی

گزینه درست: 3

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینه 3  جانبازی در راه عشق

گزینه درست: 1

مفهوم مشترک گزینه های 2 و 3 و 4  روییدن گل از خاک عاشق بخاطر عشق به معشوق

مفهوم گزینه 1  عاشق بودن تا زمان مرگ

گزینه درست: 2

مفهوم بیت سؤال  همه چیز را می توان تحمل کرد به جز دوری از معشوق

گزینه 1  عاشق نمی تواند سختی فراق را بیان کند.

گزینه 2  هر سختی ای برای عاشق راحت است به جز فراق.

گزینه 3  شکر نکردن هنگام وصال، فراق به همراه دارد.

گزینه 4  نمی توان سختی فراق را بیان کرد.

گزینه درست: 3

مفهوم گزینه 3  عدم وابستگی به مادیات و فراتر رفتن از محدودیت های آن برای رسیدن به معنویت

گزینه درست: 3

مفهوم بیت سؤال  وفاداری به معشوق تا زمان مرگ

گزینه 1  مرگ قبل از اجل، باعث سعادت است.

گزینه 2  وقتی در زندگی درمانده ایم، پس مرگ از ما چه می خواهد.

گزینه 3  فقط مرگ است که می تواند عاشق را از معشوق دور کند.

گزینه 4  نترسیدن عاشق از غم برای معشوق و مرگ در راه او

گزینه درست: 2

مفهوم بیت سؤال  همۀ موجودات در حرکت هستند تا انسان رزق و روزی به دست آورد.

گزینه 1  خلوت گزینی و تفکر باعث کمال می شود.

گزینه 2  همۀ ی دنیا بخاطر انسان در حرکت است تا او روزی خود را به دست آورد.

گزینه 3  دنیا و سرنوشت نمی توانند جلوی من را بگیرند.

گزینه 4  از غیر خدا درخواست روزی نکن.

در کل می توان گفت که ادبیات عمومی کنکور انسانی 99 سطحی سخت داشته و سؤالات آرایه ی ادبی و املاء از دشواری بیشتری برخورداربوده اند؛ لذا پیشنهاد من این است که اگر می خواهید در ادبیات عمومی درصد بالایی کسب کنید، حتما از این قسمت ها تست های بیشتری بزنید.

موفق باشید.

برای دانلود و مشاهده مجموعه کتاب های قلمروزبانی بر اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

5 نظر

ﺳﻪشنبه 28 بهمن 1399

ایا تحلیل بقیه درس ها هم قرار خواهید داد؟

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 28 بهمن 1399

سلام و عرض ادب خدمت شما ، اگر استقبال کنید قطعا میزاریم.

"شقایق ذکری امیر "

چهارشنبه 29 بهمن 1399

سلام ،ممنون از تیم خوبتون یک پیشنهاد داشتم اون اینکه شما هم چرا مثل قلمچی یا گزینه دو آزمون برگزار نمی کنید

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 29 بهمن 1399

سلام و عرض ادب خدمت شما ، انتشارات مشاوران آموزش ناشر تخصصی رشته علوم انسانی است ما در تلاشیم کتاب های کمک آموزشی مخصوص این رشته را برای شما تهیه کنیم . 

"شقایق ذکری امیر"

پنجشنبه 30 بهمن 1399

خیلی عالی بود تشکر از تیم خوبتون

پاسخ انسانی ها

شنبه 23 اسفند 1399

smiley

یکشنبه 3 اسفند 1399

سلام لطفا تحلیل همه درسا را قرار بدید اگر امکانش هست با تشکر

پاسخ انسانی ها

شنبه 23 اسفند 1399

سلام و عرض ادب خدمت شما ، تحلیل اکثر دروس در سایت انسانی ها و عمومی ها قرار دارد 

بر تحلیل سوالات کنکور کلیک کنید.

بر تحلیل ادبیات کنکور ریاضی99 کلیک کنید.

"شقایق ذکری امیر"

جمعه 4 تیر 1400

عالی بود خیلی خیلی

پاسخ انسانی ها

شنبه 5 تیر 1400

smiley

نظر شما چیست؟