تحلیل سوالات آرایه ادبی و عروض قافیه کنکور99

تحلیل سوالات آرایه ادبی و عروض قافیه کنکور99

سؤالات آرایه ادبی و عروض و قافیه در کنکور 99، سؤالات سختی بوده اند و پاسخ دادن به آن ها نیازمند دقت و سواد دانش آموز است.

در این مقاله به تحلیل سؤالات این دو بخش می پردازم. پس با من همراه باشید تا به شما نشان دهم که چگونه باید این سؤالات چالش برانگیز را حل کنیدJ

سؤالات آرایه ادبی (7 سؤال)

پاسخ: گزینه 2

آرایه ی تشبیه نسبت به سایر آرایه ها آسان تر است؛ پس اول به سراغ این آرایه می رویم.

گزینه 1 پردۀ تقوا

گزینه 2 و 3 و 4 تشبیه ندارند.

*دقت کنید! هرگاه خواستید آرایه ای را پیدا کنید، در قدم اول، بیت را برای خودتان معنی کنید. اگر در بیتی ادات تشبیه مثل "چون" را دیدید، دلیل بر آن نیست که این بیت حتما تشبیه دارد؛ زیرا "چون" به معنی "هنگامی که" و "زیرا" نیز می باشد.

گزینه 2  مجاز: "چمن" مجاز از باغ است. _ ایهام: کلمه ی "باز" دارای دو معنی "دوباره" و "پرنده ی شکاری" است.

گزینه 3  مجاز: "طرّه" مجاز از مو است. _ ایهام: ندارد.

گزینه 4  مجاز: ندارد. _ ایهام: فعل "درگیرد" دارای دو معنی "افروخته کند" و "اثر بگذارد" است.

پاسخ: گزینه 3

*در این سؤال می توانید اول تشبیه را که از همه ساده تر است، پیدا کرده و بعد به سراغ باقی آرایه ها بروید.

آرایه های موجود در بیت تشبیه (باغ حسن و باغ عشق) _ استعاره (سرو استعاره از قد معشوق) _ جناس (خود و خور) _ مجاز (جهان مجاز از مردم) _ کنایه (برخوردن کنایه از بهره مند شدن) _ واج آرایی (حرف ر)

پاسخ: گزینه 1

*در این نوع سؤالات می توان از راه حذف گزینه نیز پیش رفت و حذف گزینه را با آرایه های آسان تر انجام داد.

آرایه های موجود در بیت تشبیه (طاق ابرو) _ تضاد (طاق و جفت) _ ایهام (کلمه ی طاق ابرو دارای دو معنی "ابروی یکتا" و "ابروی منحنی شکل" است.) _ جناس تام (طاق و طاقی)

148) سؤالی گیج کننده!

برخی ممکن است جواب این سؤال را پیدا نکنند و به نظر بیاید که هر 4گزینه دارای مجاز هستند، اما در این سؤال مجازهایی مدنظر است که علاقه ی مشابهت نداشته باشند. در گزینه 2 نرگس مجاز از چشم یار است؛ اما این مجاز با علاقه ی مشابهت می باشد.

پاسخ: گزینه 2

گزینه 1 خاک مجاز از قبر

گزینه 3 سر مجاز از جان

گزینه 4 خون مجاز از قتل

149) سؤالی که با یک نگاه حل می شود!wink

پاسخ: گزینه 1

گزینه 1  تشبیه ندارد. (در همینجا جواب مشخص می شودJ)

گزینه 2  تشبیه ( آب آتش رنگ آبگون ساغر) _ استعاره (آب آتش رنگ استعاره از شراب) _ جناس (چنگ و چنگ)

گزینه 3  تشبیه (آتش رخ و آب آتش فام) _ استعاره ( آب آتش فام استعاره از شراب) _ جناس (جام و جامه)

گزینه 4  تشبیه ( رخت مانند آینه و می مانند زنگ) _ استعاره ( زنگ استعاره از چیز بد) _ جناس (آینه و آیینه)

پاسخ: گزینه 4

گزینه 1  مجاز (چشم مجاز از نگاه) _ تلمیح (اشاره به داستان حضرت یوسف)

گزینه 2  استعاره ( حرص به شمشیر تشبیه شده و کلمه ی شمشیر در جمله نیامده است.) _ اسلوب معادله ( هر دو مصرع برای یکدیگر مثال هستند.)

گزینه 3  ایهام ( حلاج دارای دو معنی "پنبه زن" و "حسین بن منصور حلاج" است.) _ استعاره (مینا استعاره از دهان)

151) سؤالی آسان که به ظاهر سخت می آید!blush

پاسخ: گزینه 3

همه ی این آرایه ها ی ذکر شده در سؤال، نسبتا راحت هستند؛ پس هر آرایه ای شروع کنید فرقی ندارد.

اغراق در بیت "د" درباره ی شوق عاشق به معشوق اغراق شده است.

تشبیه در بیت "ج" تشبیه تفضیلی به کار رفته است. (خط رخ یار از ریحان تازه تر است.)

حس آمیزی در بیت "ب" شکرخند دارای حس آمیزی است.

حسن تعلیل بوی خوش لاله به دلیل گذر معشوق از آنجا است.

کنایه در بیت "الف" سنگین رکاب بودن کنایه از کند حرکت کردن است.

سؤالات عروض و قافیه (9 سؤال)

152 و 153 دو سؤال متفاوت از قافیه

پاسخ: گزینه 3

گزینه 1  بی شمار (صفت)

گزینه 2  پاره پاره (صفت)

گزینه 3  یک اشاره (قید . گروه قیدی)

گزینه 4  به یک نظاره (متمم اسمی)

پاسخ: گزینه 1

اختلاف دل و گل در مصوت کوتاه آن ها است و اشتباه می باشد.

قافیه های بیت های دیگر:

گزینه 2  کُشد و کِشد

گزینه 3  می زنم و گردنم

گزینه 4  دُخت و پُخت

پاسخ: گزینه 4

گزینه 1  خوبی از

گزینه 2  رشد ای

گزینه 3  سنبل از

پاسخ: گزینه 2

وزن بیت سؤال مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

گزینه 1 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

گزینه 2  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

گزینه 3  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

گزینه 4  فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن

پاسخ: گزینه 1

این بیت اختیار شاعری قلب ندارد.

پاسخ: گزینه 4

بیت الف  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

بیت ب  مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن یا مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن

بیت ج  مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

بیت د  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

بیت ه  مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ مستف یا مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

پاسخ: گزینه 4

در مصرع اول فقط یک بار حذف همزه به کار رفته است. (یاد آمد)

159) سؤالی با مدل جدید!

پاسخ: گزینه 4

پاسخ: گزینه 3

گزینه 1  مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

گزینه 2  مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

گزینه 3  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

گزینه 4  مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن (یا مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن)

در کل می توان گفت که سؤالات ادبیات تخصصی 99 در قسمت های "آرایه های ادبی" و "عروض و قافیه" سطحی سخت داشته است.

برای تکرار و تمرین در زمینه عروض وقافیه می توانید از کتاب مبحثی عروض و قافیه انتشارات مشاوران آموزش استفاده کنید.

 

0 نظر

نظر شما چیست؟