رستم جو

رستم جو

چهار ویژگی درس فارسی که باید بدانید

ادبیات فارسی تخصصی‌ترین درس عمومی نام دارد؛ تنها درسی که برای تمام زیرگروه‌های انتخاب رشته در همۀ رشته‌های نظری و معارف اسلامی ضریب 4 دارد. سوالات این درس اولین سوالاتی است که داوطلبان در مواجهه با آزمون سراسری خواهند دید و نحوۀ پاسخ‌دهی آن‌ها، در مدیریت زمان و کنترل جلسۀ آزمون بسیار موثر است.

ویژگی‌ها و اهمیت این درس رقابتی کنکور را بخوانید. 

بیشتر بخوانید

«چگونه خواندن» از خودِ خواندن مهم‌تر است

وقتی می‌خواهیم یک متن بخوانیم، چگونه نگاه کردن، چگونه خواندن و چگونه اندیشیدن ما دربارۀ آن متن، همگی مهم هستند و آن زمان است که پای «روش» به میان می‌آید.

«متن» از هر کتابی و با هر موضوعی که باشد «روش» شاه کلید  ورود به آن است.  

بیشتر بخوانید