اهداف

«علوم انساني زيربناي توسعۀ كشور است». این عبارت، دقیقا باور ما از ابتدای حرکت در مسیر طی شده تا به امروز است و تغییراتی که در مسیر آموزش و سنجش این رشته اتفاق افتاد، ما را بر درست بودن باورمان مصمم ساخت. اما اكنون. . .
اهداف جديدي در ذهن دانش‌آموزان علوم انساني شكل گرفته و كتاب‌هاي درسي تغييراتی جدی داشتند. می‌دانیم با ابزارهاي قديمي نمي‌توان اهداف جديد را فتح كرد؛ که این سایت را راه اندازی کردیم تا به طور تخصصي با هر گروهي كه به علوم انساني مربوط است رابطه برقرار كنیم و محلي باشد براي ارائه خدمات مورد نياز اين گروه‌ها.
دبيران، دانش‌آموزان، مشاورها و مدارس، مخاطبان ما هستند که می‌توانند «همکاران ما» شوند. «زمینه همکاری» را بخوانید. باشد كه موفق شويم.