تحلیل عربی عمومی کنکور 98 نظام جدید

تحلیل عربی عمومی کنکور 98 نظام جدید

بررسی سوالات قواعد

قواعد مورد سوال در رشته انسانی

اسم تفضیل-عدد-جمله وصفیه-ماضی استمرای-افعال ناقصه و منادا

قواعد مورد سوال در رشته تجربی

جمع مونث سالم-اسلوب شرط-امر غایب-حصر و حروف مشبهه میباشد.

قواعد مورد سوال در رشته ریاضی

نوع جمع-اسم تفضیل-تشخیص معنای فعل در مضارع التزامی-لای نفی جنس-مفعول مطلق و حال میباشد.

نتیجه گیری از سوالات قواعد

همانگونه که ملاحظه می‌کنید در بخش قواعد فقط نوع فعل و نوع جمع و اسم تفضیل مشترک است. البته این بدین معنا نیست که از همه بخش‌ها در سه رشته تحصیلی سوال طرح نشده است بلکه نوع سوال در قالب ترجمه یا تعریب قرار گرفته است. 

تحلیل عربی کنکور 98تحلیل سوالات هر رشته

رشته انسانی

سوالات مربوط به این رشته 68% از کتاب‌های دوازدهم و تلفیقی از کتاب دهم و یازدهم بود.

سوال 29 این آزمون، حصر را در قالب ادات استفهامی مورد سنجش قرار می‌داد که از ناخوانده‌های دانش آموزان بود اما باتوجه به این‌که صحیح‌ترین ترجمه را می‌خواست دانش آموز فقط به یک جواب می‌توانست برسد که در بین عبارات مشخص بود.

سوال31 مجددا اسلوب حصر را در قالب ترجمه و اما منطبق با خوانده‌های دانش اموز مورد سنجش قرار میداد.

سوال34تمامی مطالب خوانده‌شده در لابه‌لای متون پایه یازدهم را به شکلی کاملا زیرکانه در آزمون گنجانده بود و جلوی اعتراض دانش اموز را می‌گرفت.

در سوال 35که سوال مربوط به تعریب بود دانش آموز می‌بایست علاوه بر ترجمه به نکات قواعدی تاکید در ضمیر بعد از فعل/مطابقت فعل با فاعل در تعداد/مطابقت مبتدا و خبر توجه می‌کرد.

سوال 45باوجود اینکه سوال اسانی بود و از کتاب یازدهم مطرح شده بود اما دانش آموزی می‌توانست پاسخ بدهد که به این نکته دقت کرده باشد: برای مقایسه بین دو اسم مونث از وزن افعل استفاده می‌کنیم.

سوال 47 این ازمون بازهم آموخته‌ها در پایه یازدهم را نشانه گرفته بود که همان جمله وصفیه در درس ترجمه جملات بعد از اسم نکره بود.

سوال50با پرسش از تشخیص گزینه‌ای که منادا ندارد و حذف حرف ندا در تمامی جملات و فقط با آوردن قرینه مخاطب یا فعل امر کار را برای دانش آموز سخت کرده بود؛ علی الخصوص اینکه در گزینه اول بعد از منادا جمله با کلمه استفهامی شروع می‌شد و علامت سوال در انتهای جمله نبود.

رشته تجربی

سوالات مربوط به این رشته 68% از کتاب های دهم و یازدهم و32% از کتاب دوازدهم و و تلفیقی از کتابهای دهم و یازدهم بود.

سوال 33 این ازمون بیش از یک جواب داشت که ترجمه معرفه و نکره و فعل مجهول را در برمی‌گرفت. باتوجه به این‌که دانش آموز در کتاب درسی خود با موضوع ترجمه فعل مضارع مجهول به شکل اسم آشنا نشده بود.

سوال مربوط به تعریب از کتاب یازدهم بخش «اعلموا» درس3 بود که بدون هیچ دخل و تصرفی به شکل تست آمده بود.

سوال 40و41 دو سوالی بودند که خارج از اهداف کتاب مطرح شده بودند و سوال 40 با در نظر گرفتن سایر موارد به رد گزینه منجر می‌شد اما در سوال 41 دقیقا ناخوانده‌های دانش آموز مورد هدف بود.

سوال 43 ضبط حرکات بود که مهارت خواندن را در دانش آموز می‌سنجید و اگر این هدفش را روی اعراب حرکت آخر کلمات متمرکز کند خارج از اهداف خواهد بود ولی از آنجا که تاکید بر خوانش صحیح افعال مزید و مصادر آنها و اسم فاعل و مفعول می‌باشد، بنابراین در هدف‌ها و مهارت‌های کتاب می‌گنجد.

سوال47 فعل امر غایب را از دانش آموز می‌خواست که عنوان سوال به خوبی گویای مفهوم نبود.

سوال48 اسلوب شرط را نشانه گرفته و البته تلفیقی از آموزش ترجمه فعل مضارع را هم چاشنی آن کرده بود که هر دو مطلب مربوط به پایه یازدهم بود.

اشکال سوال این بود که دانش آموز به شکل مستقیم نخوانده که جواب شرط اگر فعل امر باشد حتما بر سرش حرف  «ف» بیاید ولکن در بخش ترجمه فعل مضارع به او گفته‌شده این امر است. 

سوال 49 با اینکه سوال خوبی است و می‌توانست یکی از آسان‌ترین سوالات این اآمون باشد. اما متاسفانه عنوان با آوردن عین الکلمه... وسپس آوردن جمله به جای کلمه دانش اموز را گیج کرده و ذهنش برای لحظاتی فقط به مفهوم سوال درگیر می‌شود.

باتوجه به عنوانی که برای سوال بود این سوال از سطح آسان به سطح به سخت تغیییر جهت داد.

رشته ریاضی

سوالات مربوط به این رشته 52% از کتاب های دهم و یازدهم و 48% از کتاب دوازدهم و تالیفی از کتاب‌های دهم و یازدهم بود.

سوال 33 این آزمون در گزینه 2 حرف مشبهه لعل+قد+فعل ماضی را هدف گرفته بود که دانش آموز در کتاب با آشنا شده بود و به نوعی از اهداف خارج از کتاب محسوب می‌شد به خصوص اینکه بین این گزینه و گزینه 4 دانش آموز مجبور بود یکی را انتخاب کند.

با رجوع به کتاب فن ترجمه دکتر یحیی معروف ساخت این فعل بر اساس لعل+اسم+یکون++قد+ماضی می‌باشد و با این فرمول فعل در شکل ماضی التزامی ترجمه می‌شود. مانند لعل قد یکون قد نزل علینا=شاید خیر برما نازل شده باشد در حالی‌که در گزینه مورد نظر از فعل یکون در داخل جمله خبری نبود و البته نظر دیگر اساتید این است که این قاعده به کار رفته هم در حالت ترجمه ماضی التزامی صحیح می‌باشد.

سوال 40 و 41 دو سوالی بودند که در تحلیل صرفی خارج از اهداف کتاب مطرح شده بودند و سوال 41 با در نظر گرفتن سایر موارد به رد گزینه منجر می‌شد اما در سوال 40 دقیقا ناخوانده‌های دانش آموز مورد هدف بود.

دو سوال 47 و سوال مربوط به تعریب 35 باهم ترجمه فعل مضارع بعد از حروف مشبهه را هدف گرفته بودند.

سوال 48 از دانش‌آموز با پرسش از تشخیص لای نفی جنس دقیقا با دو گزینه «لاحیاة و لاشعب» ناخوانده‌های دانش آموز رشته ریاضی را در مبحث اعراب نشانه گرفته بود که به نوعی سوال خارج از اهداف بود باتوجه به اینکه انتخاب اصلی بین این دو گزینه بود.

0 نظر

نظر شما چیست؟